نه پاهایم ۱۰سانت اززمین بلندترند
نه موهایم ۱۰سانت ازسرم بالاترند
من اینجاروی زمین زندگی میکنم
درجایی که من زندگی میکنم
فقط ارزش هایم مرابالا میکشند
نه پاشنه کفش .نه کلیپس مو
-------------------------------------------------
رسول خدا - صلّی الله علیه و آله : زمانی که دیدید زنانی موهای سر خود را مثل برآمدگی پشت شتر نموده و در میان نامحرمان ظاهر می شوند، به آنها بگوئید که نمازشان قبول نیست.
«
کنزالعمال/ ج 16/ ص 392»
رسول خدا - صلّی الله علیه و آله: در آخر الزمان از میان امت من زنانی خواهند آمد که پوشش دارند اما برهنه اند و بر سرهایشان بر آمدگی مانند کوهان شتر خراسانی وجود دارد ... پس آنان را لعنت کنید که ملعونند.
«
صحیح مسلم /ج6/ص168»