پایان مـــــــاه روضـــــه شده ، غـم گــرفته ام
هیئـــــــت تـــمام گشتـــــه و ماتــم گرفته ام
بعـــــد از دو مــــــاه گرفت صـــــدا های ذاكران
تـــــــــــازه دلم شــكسته شــده دم گرفته ام
بعد از یک ماه كه در مطبت هستم ای طبیب
از درد عــــــشق گفتــــــم و مـــرهم گرفته ام
مرهـــــــــم برای درد دلـــــم اشـــك روضه بود
اینــــــــــگونه بوده اشــــــــك دمادم گرفــته ام
شبهــــــــا چقــــدر گم شده ام بین كوچه ها
وقتـــــــــی سرــــاغ هیئــــت و پرچم گرفته ام
از مادرت بــــــپرس ، نوكــــــــــریم را قبول كرد
آیا برات كربـــــــــــــــبلا هــــــــم گرفــــــــته ام
افســـــوس مـــی خورم كه زخیرات سفره ات
از دســــــت مــــــــــهر مادرتان كــــم گرفته ام
دلتــــــــــنگ مــــــی شوم به خدا بر محرمت
خـــــرده مگیــــــــــریم زچـــــــه ماتم گرفته ام
ای روضـــــــــــه خــوان ادامه بده اشك و آه را
شــــــــــــــعر وداع نه شور محــــــرم گرفته ام