همه منتظر بودند ببینند حال مادر شهید(مصطفی احمدی روشن)چطور می شود
بی تاب می شود؟
گله ای
حرفی …
اما مادر مصطفی چیزی نگفت و محکم ایستاده بود
پرسیدند حالا شما چه می کنید؟
به علیرضا نوه اش اشاره کرد و گفت
«مصطفای دیگری تربیت می کنم» . . .