من سالها با حقیقت حسین فاصله دارم!!!

از کربلا 10 روز محرم را فهمیده ام . .

آنهم فقط شور و شور و شور

و باز هم از یازدهم منزل به منزل در پی دنیا می روم 
من شرمنده ی مظلومیت حسینم ....