دیالوگ زیبای سقوط یک فرشته 

اسمِ اینجا رُو گذاشتَم ~ "سُقوط فرشته"...

مَنم میخوام بپَرَم ~

باید چادُرِت رو دَر بیاری با چادُر کِه نِمیشهِ بپَری...

این~ قانون سقوطه!...