ای خدا

ینی میشه امسال یه افطار رو تو حرم آقا امام رضا بخورم؟

پارسال ک نطلبید...

و من هنوز آرزو ب دلم...

میشه ک امسال بطلبه؟؟؟؟
یا علی ابن موسی الرضا