سلام بزرگ مرد؛
برای من هنوز تو کاندیدای اصلحی.
مردم نشناختنت و به تو رای ندادن.
ما میدونیم و فردا پیش خدا شهادت میدیم که تو مثل بعضیا به خاطر حب مقام نیومدی.
اومدی تا مملکت دست عده ای نیفته اما حیف که...
حیف که فکر نون و آب جای فکر مقاومت و ایستادگی رو گرفت. 
دست خدا به همراهت.
حالا وظیفه تو سخت تره چون آقا از قبل تنها تر شده.
یا علی بگو و پشت سید علی وایسا.