من به سعید جلیلی رای نمی دهم !
چون راه و رسم دروغ گفتن را نمی داند .
من به سعید جلیلی رای نمی دهم !
چون تهمت زدن به دیگران را بلد نیست .
من به سعید جلیلی رای نمی دهم !
چون مثل خیلی ها نان جبهه رفتنش را نمی خورد .
..

..
من به سعید جلیلی رای نمی دهم !
چون بیش از حد خاکی و مردمی است
من به سعید جلیلی رای نمی دهم !
چون به باند زر و زور و قدرت وابسته نیست .
من به سعید جلیلی رای نمی دهم !
..


..
اما نوایی از درون می گوید خودت را فریب نده !
تو به سعید جلیلی رای می دهی چون او یک انقلابی است
نه یک دیپلمات !

..
" درود بر دکترِ انقلابی فدایی حضرت آقا ".
دکتر سعید جلیلی ..