هی نگویید ازکجا معلوم ، جلیلی احمدی نژاد نشود


این سخن رهبری در تاریخ 25 اردیبهشت امسال را بخوانید:


""اگر انسان بر طبق حجت شرعى كار كرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب دربیاید، باز سرفراز است، میگوید


من تكلیفم را عمل كردم""

با اینکه ما نمیدونیم چی میشه ، اما...


"چنانچه بعدا غلط هم از آب در بیاید"

از این واضح تر؟؟