درمان که نه
فقط
دردی میخواهم
که طبیبش تو باشی آقا
طبیب که تو باشی راستش
اصلا هوای درد به سرم میزند
.
.
.
درد بی درمان کجاست؟
طبیب کجا؟
.
.
.ببین
صحرا صحرا آهو چشم تر کرده اند
به امید عنایتی
.
.
یا ضامــــــــــــــن ِ چشمـــــــــان ِ تـــــَر ِ آهو

تـــــــَـــــــــری ِ چشمانم کمتر از اهو نیست......ادرکنی