گفت : که چی؟ هی جانباز ، جانباز ؛ شهید ، شهید!
میخواستن نرن !کسی مجبورشون نکرده بود که!
گفتم:چرا اتفاقا ! یه چیزی مجبورشون می کرد!
گفت چی؟
گفتم :همونی که تو نداریش!
گفت: من ندارم ؟! چی رو ؟
گفتم : غیرت !!!!!

هر عقیده ای هم که داشته باشی این‌ها سزاوار احترام هستند ، یادت باشد