و چه عاشــقانه رفتند...

انگار همین دیروز بود که مادران فرزندانشان را با اشک چشم بدرقه میکردند

 و

 امروز با اشک چشم به استقبالشان آمدند


هــــمــــــه آمده بودند

پیر و جوان همه آمده بودند

همه برای خوش آمــــد گویی آمده بودند


و عشق را درقاب عکسی دیدم که مادر شهیدی در آغوش گرفته بود...!

میگفت 31 سال است که رفته...!

گمنامِ 64

و ما چه بی تفاوت می گذریم از این روز ها

روزهـــــای انــــتــــظــــار...

مادری که روزی جوان نوزده ساله اش را بدرقه میکرد امروز منتظر چند تـــکه اســتــخوان است

و ما چه می دانیم انتظار چیست...از این که لایق نبودیــــــم شهدا شرمنده ایم

از اینکه عاشق نبودیم شهدا شرمنده ایم

***********

مراسم تشییع شهدای گمنام

یکشنبه 92/1/25

عکاس : رایحه محمدپور

متن از : رایحه محمدپور