ای خــــدا...

یعنی میشــــــه تو شنــــاسنــــامه ی ما هـــم یه همچیــن مُهری بــزنن؟؟؟

یعنی میشه؟؟؟

دعا کنیــد شهــید شـــم...

دعا میــکنم شهــــید شیــد...