به مادر قول داده بود بر می گردد.
چشم مادر كه به اسخوان های بی جمجمه افتاد ، لبخند تلخی زد
و گفت: بچه ام سرش می رفت قولش نمی رفت.