عید امسال...عزا دار مادریــــم

یه کـــــم مراعــــات لطـــفا..!!

یه نـــفر به یه سیـــدی گفتــــه بـــود :

جمـــعش کنیـــد ایـــن کـــارارو.. دیـــــگه عیـــد هم عزاداری؟؟؟

عیـــد آدم بایــــد بگـــه و بخـــنده..

ســــید گـــفته بــود : آخــــــه ما عـــزادار مـــادرمونـــــیم