همـــــــه رفتــــــه اند و من جـــا مانـــده ام...

اینــــی که ببــــینی  یـــــکی یــــــکی دوستـــات رو شهـــدا دارن میطــــــلبن و تــــو بمــــــونی.....خــــــیـــــلی دردناکـــــــ