این نو ضریح ؛ حضرت باران مبارکت
شش گوشه ی جدید تو ای جان مبارکت
ما هفت پشتمان همگی نوکر تو اَند
این هدیه از قبیله ی سلمان مبارکت