با تفنگش نتوانسته شکارم بکند / رفته با مطرب و اینترنت و ساز آمده است

ناوگانش نتوانسته مهارم بکند / رفته با لعبتک چشم نواز آمده است

بمب و موشک نتوانسته بترسانندم / فیسبوک و تویتر شایعه ساز آمده است

شیمیای زد و من بازعقب ننشستم / با کراک و هروئین تاخت و تازآمده است

چون لگن شد اثر ناو هواپیما بر / پخش مه پاره ز مهواره به ناز آمده است

بس که ازنغمه قرآن و دعا می ترسد / با "رپ" و عربده و تپ تپ "جاز" آمده است

فتنه هایش به بصیرت همه خنثی کردم / رفته با ساحر و با شعبده باز آمده است

ایسم ها شرقی و غربی همه  رسواگشتد / فرقه پردازی وعرفان مجازآمده است

من جوانم چو "علی اکبری" الگوی من است / مشق و تدبیرم از او روح نواز آمده است

گربه حقـّیم ، از انبوه عدو باکی نیست/ مرگ خونین و سعادت به تراز آمده است

من به یک ضربه کنم چاره ی مکر دشمن /مبطل منکر و فحشا ، نماز آمده است

دشمنی کو به دو صد حیله ز در بیرون شد / گر که غفلت کنی از پنجره بازآمده است

جزدو روزی دگر از دولت او باقی نیست / استقامت کنی ،آن محرم راز آمده است

بینم آن روز شود بمب و مسلسل خاموش / بانگ "من مهدی ام " از سوی حجازآمده است

بنگر...چشم جهان رو به حقیقت وا شد / موج اسلام محمد "ص" به فراز آمده است