جـــــانبازی است برای خودش این چادر من...

دربرابر ترکـــــش های نگاه مسموم تکه تکه میشود!

اما تسلیم....هرگز!!!