سلام حضرت آقا...

خواستم بگویم به یاد شما که می رسم...

رسم ِ آرام بودن وصبوری را فراموش می کنم.

خواستم بگویم دلم یک دنیا برای تان تنگ شده ....

خواستم بگویم میدانم این که مرا از شما دور می کند بار گناهانم است

خواستم بگویم میدانم تا بار گناهانم را زمین نگذارم لایق دیدارتان نمیشوم

یک چیزی اما از اول در دلم بود که میخواستم بگویم :

می خواستم بگویم بار خستگی ام را میگیرید از تن وروحم، آقای مهربان؟