آهای
اونایی که میگفتید پول ضریح امام حسین از کجا آمده، پولش رو بدین به کودکان ورزقان
آهـــای
اونایی که آخر ماه رمضون میگفتید سهم فطریه من کمک به کودکان ورزقانه !
لطف کنید پول ولنتاینتون رو شماها که اینقدر دست و دل بازید بدید برای مردم ورزقان

اگه کمک نمی کنید .... پس اینقدر "
اراجیف " تحویل ما ندید و دم از آدمیت نزنید " لطفاً "