بهترین مسـیـر ها
زمانـی طــی میشه
كه خودت راهــش رو انتـخاب كنــی

خــواهـر عـزیـزمـ!
لـذت حجــاب رو وقتـی می چشی
كــه با انتخــاب خــودت بـآشـه

فقــط
باید بـخـوای!
اونوقــت در مسیــر پــروردگارت قرار گرفتـی(1)


حــالا
راهـت رو دیـدی؟
چـه همــوار و آسان شـده(2)


خواهــر گُلــمـ!
تــو آزادی

......
1.«فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا /مابا: هر کس بخواهد، راهى به سوى پروردگارش انتخاب مى کند» {دهر/29 - نبا/39}
2. «ثم السبیل یسره: سپس راه را براى او آسان ساخت» {عبس/20}
.....
+انتخاب نكنی،انتخاب میكنند! و چه شیرین است انتخاب خدایی شدن به دستان خودت...

منبع :
مثبت های با حجاب