بترس از کسی که اسم هرزگی هایش را بگذارد آزادی ، اسم نگرانی هایت را بگذارد گیـــر دادن و برای بی تفاوتی هایش اعتماد داشتن به تورا بهانه کند