آهـــای دختر سرزمین من

آخ ببخشید باز جنسیتت را فراموش کردم!!

آهـــای پسر سرزمین من

معلوم هست کجایی؟؟؟؟

خیلی وقت است تو را گـــم کرده ایم

دیروز داشتی مردانه در میدان جنگ میجنگیدی

امروز داری توی آرایشگاه ها ابرو بر میداری ، مو رنگ میکن

 ‌دماغت را سر بالا می کنی

آهــــای پسرسرزمین من

دختران سرزمین من نیاز به مردی دارند که محکم باشد،‌قوی باشد  در سختی ها ،‌در دشواری ها همراه و همیارشان باشد

آنقدر قوی باشد که همه دنیا در برابرش کـــم بیاورد

آهـــــای  پسر سرزمین من

کمی آهسته برو

بـــه کــجــا چنیـــن شــتابــان؟؟؟؟