آنقدر  بالا نرفته ام که پاهایم بلرزد

پست و مقامی هم ندارم که نگران از دست دادنش باشم

از دنیای شما

فقط کمی اکس‍یژن میخواهم

و دستمالی برای سرفه هایم

عقربه های ساعت که بایستند

من هم می روم