پــس از آنها من نه از رفتــن

که از ماندن می ترســـم

می ترسم که مرده بمانــم

مرده بمیـــرم