مــانده ام گیـــج...

چــــه حــسی دارد؟؟ دیــدن زندگــی از زاویــه ات...

من و دلواپـــسی ثانـــیه ها ، تــو و درد نــفس عــاریــه ات

آه ای چشــــمه ی جوشـــنده ی مــن ،بــه تو مـــدیــون شــده آینــده ی مــن

دردِ تــو ریخــته در خنــده ی مــن ، دردِ‌ هر ســـاعت و ثـــانیــه ات