آپلود عکس
آرزویــــــی کـــن...
گـــوش هــای خـــدا پــــر از آرزوســــت و دستـــانش پــر از مــعجـــزه...
آرزویـــی کـــن...
شـــاید کــوچکـــترین مــعجــزه اش بـــزرگـــترین آرزوی تـــو بــاشد....