آپلود عکس

و وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت ،
 از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم
 که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را بگویم