افسران - خداحافظ داداش...
زیــــنــــب جــان
!
شـــرمنـــده ایم که بـــهای حســـینی شـــدن مـــا"بــــــی حـــــســـین"شـــدن تو بـــود...
و
شــــرمنده تـــر آنــــکه تــــو بـــی حــــســـین شـــدی و مــــا حــــســـیـــنی نـــشدیـــم!!!