افسران - مرا عجیبــــ یاد کسی انداختــــ ...: ((

˙·۰•♥ نمیدانـم چرا

اما هوا ے خرابه ے دلم را پر کرد این بانو ے کوچک !

مرا عجیبــــ یاد کسی انداختــــ ...: ((